Maakt u als ouder zich zorgen over uw kind met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking en bent u op zoek naar begeleiding van u en uw kind?
Dan kan Perspectief AB u ondersteunen.

Perspectief Ambulante Begeleiding (AB) biedt kinderen individuele begeleiding
om hun mogelijkheden uit te breiden en zelfstandig te kunnen functioneren.
Lees verder…

Individueel

Perspectief AB is er voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand
of verstandelijke beperking, die daardoor moeilijkheden ondervinden op het gebied
van gedrag, ontwikkeling of het sociale vlak.
De aanvraag wordt alleen gedaan met instemming van u als ouder. Lees verder…

Werkwijze

In het intakegesprek bespreken we de begeleiding van uw kind. Na de eerste
vier keer begeleiden doe ik verslag van mijn bevindingen en stellen we de doelen vast.
Om deze te bereiken is het van belang dat er een vertrouwensband ontstaat tussen
uw kind en mij. Lees verder…

D O E   H E T   S A M E N   M E T   P E R S P E C T I E F